Verdens prevensjonsdag: www.verdensprevensjonsdag.no

GENERELLE BRUKSVILKÅR

Tilbake
Generelle bruksvilkår
Tilgang til og bruk av dette nettstedet skal skje i henhold til vilkårene nedenfor. Ikke bruk dette nettstedet hvis du ikke aksepterer vilkårene. Nettstedet er utviklet av Bayer AS, division Bayer HealthCare Pharmaceuticals, avdeling Primary Care (heretter kalt BAYER), som også tar hånd om administrasjonen. Vi forbeholder oss retten til å legge ned eller forandre deler av eller hele nettstedet, eller de generelle bruksvilkårene, våre generelle vilkår og våre vilkår for salg og leveranse. Merk at vi kan gjøre slike endringer etter eget forgodtbefinnende og uten foregående varsel. Vi må derfor be deg gå gjennom vilkårene på nytt når du besøker nettstedet og legger merke til eventuelle endringer eller tillegg.
Vilkår for bruk av materiale
All informasjon, alle dokumenter og alle illustrasjoner som publiseres på nettsiden, tilhører BAYER. Det er tillatt å bruke materialet under forutsetning av at det angis en opphavsrettsnotis på alle kopier, at informasjonen kun benyttes til personlig bruk, at den ikke brukes kommersielt, at informasjonen ikke endres på noen måte og at illustrasjonene kun brukes i kombinasjon med tilhørende tekst.
Varemerker og opphavsrett
Alle varemerker på nettstedet tilhører BAYER, dersom ikke noe annet opplyses, eller det er åpenbart at det tilhører en tredjepart. Uautorisert bruk av disse varemerkene eller annet materiale er uttrykkelig forbudt, og utgjør et brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter.
Begrenset ansvar
BAYER har satt sammen den detaljerte informasjonen på dette nettstedet fra interne og eksterne kilder etter beste evne og med nøyaktighet. Vi arbeider med å utvide og oppdatere informasjonen fortløpende. Formålet med informasjonen på nettstedet er å presentere BAYER, samt våre produkter og tjenester. Vi gir likevel ingen direkte eller indirekte garantier for at informasjonen er korrekt. Vi vil spesielt gjøre deg oppmerksom på at informasjonen ha mistet sin aktualitet. Derfor vil vi anbefale at du kontrollerer all informasjon du får fra nettstedet før du bruker den. Selv om vi gir råd på dette nettstedet, må du selv kontrollere våre siste råd, særlig sikkerhetsdokumenter og tekniske spesifikasjoner, samt at våre produkter er egnet for visse prosesser og formål. Hvis du vil ha ytterligere råd eller instruksjoner vedrørende våre produkter eller tjenester, ber vi deg kontakte oss direkte.
Brukere av dette nettstedet er klar over at de bruker nettstedet og innholdet på egen risiko. Verken BAYER eller noen tredjepart som skriver eller produserer for nettstedet, kan holdes ansvarlige for skader som følger av tilgang eller manglende tilgang til nettstedet, bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet, eller som følge at av du har stolt på informasjonen på nettstedet.
Eksterne nettsteder/lenker
Dette nettstedet inneholder lenker/referanser til andre nettsteder. Det innebærer ikke at BAYER godkjenner innholdet i disse. BAYER tar heller intet ansvar for tilgjengeligheten til eller innholdet på slike nettsteder, eller for skade som følge av bruk av innholdet, i hvilken form det enn er. Lenker til andre nettsteder er kun tatt med for nettstedbrukernes bekvemmelighet. Brukerne benytter disse nettstedene for egen risiko.
Personopplysninger
Den som bruker nettstedet, har fullt ansvar for de opplysningene vedkommende sender til BAYER, samt for at oppgitte opplysninger ikke utgjør et brudd på tredjeparts rettigheter. Brukeren gir BAYER tillatelse til å lagre disse opplysningene og bruke dem til statistiske formål, eller til andre spesifikke virksomhetsformål. BAYER har rett til å bruke innholdet i slike meldinger, blant annet ideer, oppfinnelser, tegninger, tekniske kunnskaper og ekspertkunnskaper, til alle formål, f.eks. utvikling, produksjon og/eller markedsføring av produkter eller tjenester, og å gjengi slik informasjon og uten begrensninger gjøre den tilgjengelig for tredjepart.
Internasjonale brukere
Nettstedet kontrolleres, drives og oppdateres av Bayer AS, Oslo, Norge. Det er kun beregnet til bruk i Norge. BAYER gir likevel ingen garantier for at informasjonen på dette nettstedet er riktig også internasjonalt, eller at produkter og tjenester er tilgjengelig med samme utførelse, samme størrelse eller til samme vilkår over hele verden. Når du går inn på nettstedet eller laster ned innhold, ber vi deg huske at det er ditt eget ansvar at du opptrer i tråd med gjeldende lovgivning der du befinner deg.
De produktene som nevnes på nettstedet, kan ha andre pakninger, andre pakningsstørrelser eller annen merking, avhengig av land.
I USA drives Bayer-konsernets virksomhet av Bayer Corporation. Kunder i USA oppfordres til å kontakte noen av deres enheter.
Salg av BAYER-produkter
Våre produkter selges i samsvar med den siste versjonen av våre generelle vilkår for salg og leveranse.
Ytterligere notat for nettsteder med innlogging
Vær oppmerksom på at du er forpliktet til å beskytte din tilgang mot uautorisert bruk fra tredjeparter, samt sørge for at den ikke kan brukes av andre uten din tillatelse. Du må umiddelbart melde fra til Bayer dersom du blir oppmerksom på at uvedkommende har brukt din tilgang, eller hvis du har funnet indikasjoner på at bruk av din tilgang kan forekomme.
Gjeldende lover
Alle rettslige krav eller tvister i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av nettstedet, skal være underlagt norsk lov, samt gjeldende bestemmelser i internasjonal privatrett og Haagkonvensjonens om internasjonale kjøp av løsøre fra 1. juli 1964 og FNs konvensjon om avtaler om internasjonale varekjøp av 11. april 1980.
Utfyllende informasjon om internettsider med børsinformasjon
Fremtidsrettede utsagn
Dette nettstedet kan inneholde fremtidsrettede utsagn basert på gjeldende antakelser og prognoser foretatt av ledelsen i Bayer-gruppen eller deres datterselskaper. Forskjellige kjente og ukjente risikoer, uvisshet og andre faktorer kan føre til betydelige forskjeller mellom de faktiske fremtidige resultatene, bedriftens økonomiske situasjon, utviklingen eller bedriftens resultater og vurderingene som angis her. Dette omfatter faktorene som dekkes av Bayers offentlige rapporter, som er tilgjengelige fra Bayers nettsted på www.bayer.com. Bedriften påtar seg ikke noen form for ansvar for å oppdatere disse fremtidsrettede utsagnene eller å tilpasse dem til fremtidige hendelser eller utvikling.
Øvrige merknader
Våre generelle vilkår og våre vilkår for salg og levering gjelder enhver kontrakt med Bayer. De gjelder uavhengig av om en underleverandør også viser til sine egne salgsvilkår. Ved å sende oss en bestilling, godtar du alle de vilkår som Bayer stiller. Hvis du bestiller ved å bruke et skjema på nettstedet, blir dette regnet som et tilbud til Bayer om å inngå avtale. Avtale er ikke inngått før Bayer sender en skriftlig bekreftelse på bestillingen. Hvis vår bekreftelse av en ordre avviker fra informasjon gitt av kunden i en bestilling, skal kunden umiddelbart gi en skriftlig beskjed om dette samt rette på den feilaktige informasjonen. Dersom slik skriftlig underrettelse ikke gis, trer avtalen i kraft slik den er beskrevet i ordebekreftelsen.